Boldogfalva Óvoda Víz világnapja
Boldogfalva Óvoda Családi júniális
Boldogfalva Óvoda Pallag
Boldogfalva Óvoda Pallag
Boldogfalva Óvoda Pallag
Boldogfalva Óvoda Pallag
Boldogfalva Óvoda Úszás oktatás
Boldogfalva Óvoda Víz világnapja
Boldogfalva Óvoda Családi júniális

Pedagógiai Programunk az Országos Alapprogramra épül, azzal összhangban készült. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációját készítettük el figyelembe véve adottságainkat, eredményeinket és hagyományainkat.Gyermekképünk: Az óvodáskorú gyermekek testi, szellemi fejlődésének megvannak az életkornak megfelelő állomásai. Ezeket a maga fejlettségének és fejlődésének természetes ütemén, "járásán" keresztül kell elérnie és meghaladnia.
Ahogyan Nyíri Tamás is mondja: " A gyermek játszani akar és minden játékánál szüksége van a maga által szabott mértékre."
Ebben pedig döntő szerepe van az egymásra utalt nevelési tényezőknek: a családnak, az óvodának, a közvetlen társadalmi környezetnek és azok közösségeinek.
A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény aktivitását.

Óvodakép: A pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb megvalósítására törekszünk. Ez komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. A 3-7 éves korú gyermekek életkorának megfelelően olyan nevelési-képzési programot valósítunk meg, amely a továbbiakra nézve meghatározó jellegű.

Nevelési célkitűzésünk: A gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, az életre való felkészítést, az iskolai életmódhoz, szándékos tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által. A képességek fejlesztésében a kommunikációra és a kooperációra való képesség kialakítására törekszünk valamennyi nevelési helyzetben.

Fő feladataink:

 • egészséges életmódra nevelés
 • érzelmi szocializáció
 • értelmi szocializáció
 • együttműködési és érintkezési képességek fejlesztése

Alapelveink:

 • a gyermekek középpontba helyezése, a nevelés elsődlegességének hangsúlyozása,
 • szükségletek kielégítése a szükségletek hierarchiájának figyelembevételével,
 • kiemelt hely a cselekvésnek és tevékenységeknek,
 • törekszünk az esélyegyenlőség megteremtésére,
 • pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció,
 • differenciált egyéni fejlesztés a közösség keretein belül, sürgetésmentes egyéni utak biztosítása,
 • a gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése
 • a gyermek tisztelete, jogainak ismerete és érvényesítése

TANULÁS SZERVEZETI KERETEI:

társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglalkozás:

 • művészeti tevékenységek (vizuális, zenei tevékenység, mese-vers)
 • természet, társadalom, ember

társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozás:

 • matematikai nevelés
 • anyanyelvi nevelés – nyelvi játékok

mindennapi testnevelés, egészséges életmód:

 • testnevelés foglalkozás tornateremben, tornaszerek használata
 • testnevelési játékok
 • torna a szabadban
 • láb és tartásjavító torna
 • szükség esetén gyógytestnevelés
 • só és klímaterápiás szoba használata heti 1 alkalommal

Szülői támogatással speciálisan felvállalt tevékenységek:

 • angol nyelvű játékok heti 2 alkalom
 • úszás
 • focisuli
 • sakk tanfolyam életkornak megfelelően
 • külön torna

Szervezeti keretek:

Az óvoda székhelyén a gyermekcsoport szervezés életkor szerint történik .
A telephelyen pedig vegyes életkorú gyermekek szerveződnek egy csoportban.
Az óvodapedagógusok munkarendjét úgy szervezzük, hogy optimális legyen arra a feladatra miszerint minden korosztály életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően fejleszthető legyen.
Az óvodapedagógiai feladatok végzéséhez szakmai felkészültséggel, szakképesítéssel valamennyi óvónő rendelkezik. Szakképesítésük mellett személyiségük, rátermettségük, képességeik és a pedagógus pálya iránti elhívatottságuk egyaránt alkalmassá teszi őket feladataik ellátására, a megváltozott körülményekhez igazodó, azokat szem előtt tartó magatartásra.
Az alapvető szakmai tudás és felkészültség mellett speciális képzettség is szolgálja a nevelés- képzés sokoldalúbbá és teljesebbé tételét.

Valamennyi nem pedagógus dolgozó rendelkezik munkaköréhez, feladatainak ellátásához szükséges szakmai képesítéssel, jártassággal. Jellemző a munkakörük ellátásában tanúsított magatartásukra az óvónőkkel való jó együttműködés szándéka és készsége.
Logopédusi ellátás a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak köszönhetően biztosított külső szakember részvételével.

Az óvoda székhelyén saját főzőkonyhával rendelkezik.

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek és képességeinek figyelembe vételével, az egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges megvalósítani.
Pedagógiai programunk nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket alapnak tekinti a nevelés alapnormáinak megvalósításához.

Boldogfalva Óvoda - közzétételi lista